สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนฯ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (กสว.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่เห็นควรให้เกิดการสื่อสารในภาพรวมของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  (วว.น.) และขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. สื่อสารผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากองค์ความรู้ และงานวิจัย  โดยอ้างอิงชื่อกองทุนส่งเสริม ววน. ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
เพื่อให้ฝ่ายการเมือง ภาคนโยบาย และสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญ ของผลงาน ววน. ซึ่งจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ฯ จึงใครขอความร่ววมือเพิ่มเติม  โปรดใส่ตราสัญลักษณ์ (LOGO)  สกสว.   รายละเอียดเพิ่มเติม