สำนักงานประสานงานเครื่อข่ายบุคลากรสายสนัยสนับประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ และเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบงานห้องปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting รายละเอียดเพิ่มเติม