มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สำหรับการวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในมนมนุษย์  โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และะพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MA Team   รายละเอียเพิ่มเติม