สถาบันคลังสมองของชาติประชาสัมพันธ์สูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาติ  ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565)  กำหนดจัดหลัก สูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวาง COSO  Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and  Performance รุ่นที่ 4 ใน ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ   รายละเอียดเพิ่มเติม