ศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15  “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน ”  ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564  ณ ศูฯย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   ายละเอียดเพิ่มเติม