มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน) เป็นบริการวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวัฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยนำชุดวิชากจาก 11 สาขาวิชามาเปิดให้เลือกเรียน   รายละเอียดเพิ่มเติม