มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งนี้วารสารได้ถูกจัดกลุ่มให้เป็นคุณภาพวารสาร ตามศุูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  กลุ่มที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม