ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเารอผลงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาต ครั้งที่ 4 ในวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรงุเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม