ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์สู่เมธีวิจัยอาวุโส”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้กำหนดจัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์สู่เมธีวิจัยอาวุโส” โดย ศาสตรจารย์ ดร.บุษบา กนกดศิลปธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิมเติม )