การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund of South

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) ได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานจากภาครัญฐและะเอกชน รวมถึงสถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อจอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund of South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2021  รายละเอียดเพิ่มเติม