ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดทศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดทมศึกษาภาคกลางตอนบน  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดทมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดทมศึกษาภาคตะวันออก ฯลฯ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 หัวข้อ ” รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสรา้งเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน ”  ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม