ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การประชุมวิชกาารและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยรดับชาติ ครั้งที่ 18 เร่ื่อง ” ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันสเาร์ที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2564  รายละะเอียดเพิ่มเติม