ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ฯลฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครื่อข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้ง 14 หัวข้อ “รวมพลังสรา้งสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย”  ระหว่างวันที่ 4 -6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม