ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วิศวสารลาดกระบัง”

งานวิจัยและนวัตกรรม (ส่วนงานวิศวลาดกระบัง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วิศวสารลาดกระบัง”  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.http://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lei  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและนวัตกรรม  รายละเอียดเพิ่มเติม