ประชาสมัพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 10

สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนด ไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) กำหนดจัดหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัย”  รุ่น 10 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพณ รายละเอียดเพิ่มเติม