ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่  29-30  กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดเพิ่มเติม