ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง ” ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานและนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม