ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยเป้็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนด  กำหนดจัดหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 10 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริีนเซส กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม