ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานิวจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีษะเกษ”

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” ซึ่งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพลิกโฉมการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล” โดย ศาสจราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม