เรียนเชิญส่งงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สรา้งสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 16-7 สิงหาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม