ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขาสมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3  ภายใต้หัวข้อ ” การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม