ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์  รายละเอียดเพิ่มเติม