ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดีไซน์เอคโค : วารสารเพื่อการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารดีไซน์เอคโค : วารสารเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี  รายละเอียดเพิ่มเติม