ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ ในัวนที่ 26-27 มีนาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการทั่วไป       รายละเอียดเพิ่มเติม