ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live  รายละเอียดเพิ่มเติม