ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ISSN 2586-8691 ISSN (Online) 2730-1877  โยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บทความวิจัย และบทความวิชาการ  รายละเอียดเพิ่มเติม