ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเอสนผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเแ๊ยงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8  เรื่อง ” บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal” ในวันเสาร์ที่ 29  พฤษภาคม 2564  ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคาร 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียดเพิ่มเติม