ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ กำหนนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาต เรื่อง คุณภาพของการบริการจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก Pesident ชั้น 4 มหาวิทยาลัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ. อุบลราชธานี   รายละเอียดเพิ่มเติม