ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการดำเนินการจัดประชุมวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสรา้งสรรค์  นวัตกรรม เพื่อ   เสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่”  ในวันที่ 25 เมษายน 2564  ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมชั้น 1 และชั้น 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี          รายละเอียดเพิ่มเติม