ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความ วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระะดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที 29-30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายละเอียดดังเอกสารแนบ