ประชาสัมพันธ์โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้งานได้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้งานได้จริง โดยแบ่งเป็นรุ่นและหลักสุตร

ดังเอกสารแนบ