ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาตอนล่างได้กำหนดการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ