การเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสา ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสาราย 6 เดือน  จึงขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  รายละเอียดเพิ่มเติม