ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future

ด้วย สอวช. ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future  เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  มาออกแบบข้อเสนอนโบยบายในโจทย์ “พลิกวิกฤต Covid -19 ” เป็นโอกาสทองของประเทศไทย โดยข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000  บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม