ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ  รายละเอียดเพิ่มเติม