ประชาสมัพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ISSN (Online) 2730-1745 รับพิจารณาตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม