ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม (บพค.)  เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งสเริมการวิจัยแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม