ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสรา้งองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม  (บพค.)  เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมีกำหนดรับข้อเสอโครงการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2563    รายละเอียดเพิ่มเติม