ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 หัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ” ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   รายละเอียดเพิ่มเติม