ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ

คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อกาเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่” ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟอรนต์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม