ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประุชมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  และสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 5 และการประุชมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม