ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2  ที่นำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละะเอียดและคำแนะนำในการส่งบทความได้ที่ http://research.kpru.ac.th/sendjournal/   รายละเอียดเพิ่มเติม