กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ในการแก้ไขสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด จึงขอประชาสัมพันธ์การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนมายังหน่วยงาน หมดเขตส่งคำขอวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ