สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ภายใน 2 หัวข้อดังต่อไปนี้ 1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย 2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html