บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตาม รูปแบบที่บพข.กําหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวัน จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7358