หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) เปิดรับข้อเสนอ

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) เปิดรับข้อเสนอ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7355