ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ/ชุมชนเป้าหมาย

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ฯ
คำสั่งประจำปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดคลิก
คำสั่งประจำปีงบประมาณ 2563  รายละเอียดคลิก

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล บริการวิชาการ ฯ
คำสั่งประจำปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดคลิก
คำสั่งประจำปีงบประมาณ 2563  รายละเอียดคลิก

ประกาศการบริการวิชาการเชิงนโนยบายพื้นที่ รายละเอียดคลิก

ประกาศชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ รายละเอียดคลิก