บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ(สอวช.) ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจ าปี งบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การยกระดับ ความสามารถในการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สามารถส่งผลให้ นักวิจัยไทยได้ร่วมงานวิจัยกับหน่วยงาน/สถาบันวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติสามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัย ขั้นแนวหน้าของโลก และทำให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนา/เป็นเจ้าของเทคโนโลยีชั้นสูงที่ส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม