เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการ และผู้สนใจ โดยมีกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://irj.kku.ac.th/2019/  รายละเอียดเพิ่มเติม