ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

สถาบัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม มีการตีพิมพ์ของวารสารเป้นไปตามมตรฐานและเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานของศุนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 2  รายละเอียดเพิ่มเติม